Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Grupę Servizza, oferowanych pod adresem servizza.com (oraz: servizza.pl, servizza.eu, etc.). Przeczytaj proszę uważnie, aby upewnić się, że rozumiesz nasze warunki przed zakupem jakiegokolwiek produktu lub usługi.

Definicje

1. Regulamin lub Umowa - niniejszy dokument, będący wzorem umowy zawieranej pomiędzy Servizza, a Klientem, określający zasady korzystania z usług świadczonych przez Servizza oraz korzystania z tych usług przez Klienta, z wykorzystaniem świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zmianami).
2. Servizza lub Grupa Servizza - Servizza PL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach (40-082), przy ulicy Jana III Sobieskiego 11/E6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000694232, NIP: PL6342904972, REGON: 368219621, reprezentowana przez Komplementariusza - Servizza PL Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Sobieskiego 11/E6, wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000680812, NIP PL6342896468, REGON 367420195, a także podmioty gospodarcze zależne finansowo lub własnościowo od Servizza, w szczególności spółki zależne, posiadające w swej nazwie frazę 'servizza', jak np.: Servizza DE Gmbh, Servizza UK Ltd.
3. Usługa - usługa świadczona przez Servizza na rzecz Klienta, aktywowana z chwilą potwierdzenia przez Servizza przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia lub pośrednictwo Servizza na rzecz Klienta w sprzedaży usług podmiotów trzecich, jak na przykład rejestracja Domeny.
4. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i prowadząca działalność gospodarczą lub analogiczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
5. Klient - zarejestrowany Użytkownik, który zamówił od Servizza usługę, poprzez wypełnienie i wysłanie Zamówienia oraz dokonał wszelkich wymaganych formalności (w tym pełnej rejestracji wymagancyh danych i opłat) i tym samym zawarł z Servizza umowę o świadczenie danej usługi.
6. Zamówienie lub Zlecenie - oświadczenie woli złożone przez Użytkownika poprzez wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej odpowiedniego formularza udostępnionego przez Servizza, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Servizza Umowy, wraz z akceptacją treści Regulaminu.
7. Pracownik Servizza - osoba pracująca w ramach struktur Servizza, upoważniona do dostępu do zasobów technicznych Servizza na poziomie L1-L3.
8. Serwer - fizyczne urządzenie lub część jego zasobów, udostępniające odpowiednie Usługi Klientowi oraz zarządzane przez Pracownika Servizza.
9. Domena - unikalna nazwa strony internetowej, tj. alfanumeryczny ciąg znaków, wraz z końcówką oddzieloną kropką, zarejestrowana lub mogąca zostać zarejestrowana w systemach informatycznych odpowiedniego Rejestratora Domen.
10. Rejestracja Domeny - wykupienie i utrzymywanie Domeny, wraz z serwerami nazw w głównej strefie odpowiadającej danej końcówce domeny.
11. Transfer Domeny - możliwość przeniesienia przez Klienta obsługi Domeny, czyli obsługi administracyjnej i rozliczeń finansowych, od innego operatora do Servizza lub odwrotnie.
12. Rejestrator Domen - nadrzędna jednostka lub organizacja, która jest odpowiedzialna za rejestrację oraz zarządzanie Domeną.
13. Transfer lub Pakiet ruchu - wyznaczony w specyfikacji oferowanej usługi dostępny limit przesyłu danych z i do sieci Internet, liczony na podstawie logów serwera lub na warstwie TCP/IP. Obejmuje on wszystkie protokoły wykorzystywane przez Klienta (np.: http, pop3, imap, smtp, ftp, itp.)
14. Spam - niezamówiona przez odbiorcę informacja, przesłana do adresata drogą elektroniczną, jak np. reklama, oferta handlowa, itp., w szczególności w sposób naruszający odpowiednie w tym zakresie regulacje prawne.
15. Administrator Danych Osobowych (ADO) - Servizza, w zakresie w jakim przetwarza dane osobowe Użytkowników i Klientów, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Bezpieczeństwa w myśl regulacji Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów szczególnych.
16. Polityka Bezpieczeństwa - dokument o takiej nazwie, udostępniany na stronach internetowych Servizza, będący załącznikiem do Regulaminu.
17. Umowa Powierzenia Danych – dokument o takiej nazwie, udostępniany na stronach internetowych Kontrahentom Servizza.
18. Organ wiodący - organ nadzorczy Servizza (zarząd), będący jednocześnie centralną administracją ADO w Unii Europejskiej, czyli miejscem, w którym zapadają decyzje co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Rejestracja konta Klienta

1. Zamówienie Usługi odbywa się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Servizza. Rejestracja może nastąpić również w formie pisemnej, poprzez wypełnienia i dostarczenie Servizza odpowiedniego formularza.
2. W trakcie rejestracji Klient podaje kompletne dane, zgodne z rzeczywistością.
3. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią dokumentów, które dotyczą zamówionej Usługi, w szczególności Regulaminem, specyfikacją i ceną oferowanej usługi i akceptuje ich treść, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przez Servizza podanych danych wyłącznie w zakresie i w celu świadczenia przez Servizza Usług, celach administracyjnych i statystycznych, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Servizza zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Servizza.
4. Zamawiając Usługę Klient upoważnia tym samym Servizza do wysyłania pocztą, w tym drogą elektroniczną, informacji na temat oferty Grupy Servizza.
5. Umowa o świadczenie danej Usługi przez Servizza zostaje zawarta po potwierdzeniu Klientowi przyjęcia Zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta w odpowiednim formularzu adres e-mail.
6. Aktywacja Usługi na rzecz Klienta następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Servizza i/lub po zaksięgowaniu opłaty odpowiedniej dla danej Usługi, o czym Klient zostanie poinformowany za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail wskazany w odpowiednim formularzu Zamówienia.
7. Umowa zawarta zostaje na czas trwania danej Usługi, wynikający z jej specyfikacji, od chwili zaksięgowania przez system Servizza opłaty za zamówioną Usługę.
8. Usługi Servizza skierowane są wyłącznie do tzw. Klienta biznesowego. Servizza ma prawo poprosić Klienta o dostarczenie dokumentów rejestrowych firmy lub organizacji Klienta.
9. Klient zobowiązuje się do aktualizacji lub informowania o każdej zmianie w danych adresowych i wszystkich innych podanych w Zamówieniu w przypadku, kiedy ulegają one zmianie w trakcie korzystania z Usług. W przeciwnym przypadku Servizza ma pełne prawo uznać, że zarejestrowane w systemie dane są aktualne i prawnie w pełni wiążące.

Usługi

Klient wyraża zgodę na świadczenie usług przez Servizza za ustaloną cenę i w określonym czasie. Servizza nie wprowadza w błąd Klientów, nie stosuje jakichkolwiek ukrytch kosztów, tzw. 'dopisków małym drukiem', czy też promocji dających tylko pozorne oszczędności.

Warunki

Klient odpowiedzialny jest za monitorowanie przestrzeni dyskowej i transferu na bieżąco, każdego miesiąca. W przypadku przekroczenia limitu dla danej usługi, Klient otrzyma wiadomość e-mail z możliwością zmiany specyfikacji swojej Usługi lub możliwością dostosowania do bieżącej Usługi. Servizza zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi, jeśli problem przekraczania limitów nie zostanie rozwiązany.

Płatności

1. Powiadomienia o konieczności wniesienia opłaty wysyłane są pocztą elektroniczną na co najmniej trzy dni przed rzeczywistą datą odnowienia Usługi.
2. W przypadku poprawnego użycia aktywnej karty płatniczej, Klient nie musi martwić się o ręczne realizacje płatności, rachunek Klienta zostanie obciążony automatycznie. Większość Usług skonfigurowana jest w oparciu o zasady przedpłat.
3. Servizza zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, chyba że uzgodniono inne warunki, przy czym ew. zmiany nigdy nie będą dotyczyły Zamównień zrealizowanych przed datą ich wprowadzenia.
4. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty należne Servizza w czasie trwania umowy. Każda Usługa, która nie zostanie aktywowana i/lub opłacona w ciągu tygodnia (7 dni) od terminu płatności, podlega anulowaniu lub usunięciu.
5. Servizza udostępnia możliwość rozliczania w kilku walutach, w tym: USD, Euro, PL, GBP. Jednocześnie ceny wszystkich usług ustalane są w jednej walucie (Euro lub USD), a następnie automatycznie przeliczane na inne waluty, wg oficjalnych kursów odpowiednich banków narodowych. Automatyczna aktualizacja kursów następuje co najmniej raz na dobę ok. godz. 2 czasu CET.
6. Cykl rozliczeniowy odpowiada długości trwania Umowy, która została początkowo wybrana przez Klienta podczas składania Zamówienia. Usługa zostanie automatycznie odnowiona o taką samą długość, chyba że została anulowana przez którąś ze stron.
7. W przypadku anulowania Usługi w trakcie trwania danego cyklu rozliczeniowego o długości nie większej niż jeden miesiąc, Klient upoważniony będzie do otrzymania zwrotu środków za niewykorzystany okres, w oparciu o ilość pełnych dób, pozostających od chwili anulowania Usługi, do końca opłaconego okresu. Zwrot środków możliwy będzie wyłącznie w odniesieniu do usług świadczonych w 100% przez Servizza, natomiast nie będzie możliwy w przypadku pośrednictwa Servizza na rzecz Klienta w sprzedaży usług podmiotów trzecich, jak na przykład rejestracji Domeny.
8. Płatności wniesione za okresy dłuższe, niż jeden miesiąc nie podlegają zwrotowi po upływie 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Płatności nie podlegają zwrotowi, jeśli Klient naruszy w sposób istotny warunki Regulaminu.
9. Za datę płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Servizza lub koncie operatora płatności elektronicznych, z którym Servizza współpracuje.
10. Po upływie 3 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności Servizza ma prawo uznać, że Klient zrezygnował ze świadczonych Usług, co skutkuje wygaśnięciem umowy z upływem miesiąca, w którym miała nastąpić płatność i następuje zablokowanie dotąd świadczonych przez Servizza Usług.
11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Ponadto Servizza udostępnia bramki płatnicze innych operatorów, w tym PayPal, operatorów wybranych dla danego kraju lub terytorium, a także możliwość dokonywania przelewów bezpośrednio na rachunki bankowe Servizza, dodatkowo udostępniane dla różnych walut.

Przypadki nadużywania zasobów

Każda próba naruszenia zasobów Servizza lub spowodowania jakiejkolwiek szkody innym Klientom Servizza jest surowo zabroniona.

Servizza zdecydowanie reaguje na jakiekolwiek próby wykorzystania cudzych kont internetowych i/lub komputerów bez zgody właściciela. Przez takie próby rozumie się scamming, phishing, kradzież haseł, skanowanie w celu odnalezienia dziur bezpieczeństwa, itp.

Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie konta lub komputera, niezależnie od tego, czy atakujący komputer lub konto dostępowe należą do Klienta, będą traktowane jak działania Klienta. Możliwe działania ze strony Servizza obejmują ostrzeżenia, zawieszenie Usługi lub jej całkowite anulowanie, a także postępowanie na drodze cywilnej lub karnej, w zależności od wagi ataku.

WAŻNA INFORMACJA - Servizza ma prawo do zaprzestania świadczenia Usług lub odmowy dostępu Klientowi, który narusza Regulamin, bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wcześniejszego powiadomienia. Ewentualne zwroty opłat nie będą dokonywane, jeśli rozwiązanie umowy będzie spowodowane naruszeniem warunków Regulaminu.

W ramach udostępnionych zasobów Klient nie może uruchamiać serwerów IRC, botów ani klientów. Do niedopuszczalnych działań należą również: wysyłanie masowych wiadomości e-mail, niechcianych wiadomości e-mail, spam grup dyskusyjnych, przesyłanie skryptów (Rappidleach), treści pornograficzne, nielegalne treści, naruszanie praw autorskich, naruszanie znaków towarowych, strony warez (w tym linki z/do numerów seryjnych oprogramowania, proxy-relaying, farmy linków (działające lub używające skryptów), witryn link-only, spamdexing, FFA (Free-For-All), systemy do tzw. kopania kryptowalut i/lub innych elementów, określanych przez prawo za niedopuszczalne lub określanych przez Servizza jako nadużywanie zasobów.

Wszystkie nieaktualne i aktywnie eksploatowane aplikacje mogą zostać natychmiast zdezaktywowane lub usunięte, bez wcześniejszego powiadomienia. Klient jest odpowiedzialny za regularne aktualizacje aplikacji i skryptów, w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i poprawności działania.

Wszystkie Usługi mogą również zostać zakończone, jeśli zawierają lub mają linki do następujących treści: Udostępnianie materiałów, które są brutalnie obraźliwe dla społeczności internetowej, w tym jednoznaczne wyrażenia fanatyzmu, rasizmu, nienawiści lub profanizmu; Promowanie lub dostarczanie informacji instruktażowych dotyczących nielegalnych działań; Promowanie fizycznej szkody lub obrażeń wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby fizycznej; Wyświetlanie materiału zawierającego nieprzyzwoitą nagość lub materiał pornograficzny; Wyświetlanie materiałów wykorzystujących dzieci poniżej 18 roku życia; Akty naruszenia praw autorskich, w tym oferowanie pirackich programów komputerowych lub linków do takich programów; Informacje używane w celu obejścia zainstalowanych przez producenta urządzeń do ochrony przed kopiowaniem, w tym numerów seryjnych lub numerów rejestracyjnych programów lub dowolnego rodzaju narzędzi do crackowania.

Nadużywanie powierzchni dyskowej

Servizza zastrzega sobie wyłączne prawo oceny w zakresie naruszenia tego postanowienia. Klient jest odpowiedzialny za monitorowanie wykorzystania przestrzeni dyskowej. W przypadku, gdy potrzebne będzie dodatkowe miejsce na dysku, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi, a chętnie pomożemy. Klient może również uaktualnić swój plan hostingowy, po zalogowaniu do panelu Klienta.

Nadużywanie pasma łącza internetowego

Działalność Servizza polega na dostarczaniu dużego pasma do przesyłania treści internetowych, a nie na zapewnianiu zewnętrznego miejsca przechowywania plików elektronicznych. Jeśli Klient naruszy ten warunek, zostanie poinformowany i otrzyma 48 godzin na rozwiązanie problemu. Niezastosowanie się do tego może spowodować dodatkowe opłaty. Servizza zastrzega sobie wyłączne prawo oceny w zakresie naruszenia tego postanowienia.

Informacje Klienta

Klient oświadcza i gwarantuje, że informacje, które dostarczył i dostarczy Servizza do celów ustalenia i utrzymania Usługi, są dokładne i prawdziwe. Servizza może w pełni polegać na instrukcjach osoby wymienionej jako główny kontakt z Klientem w Zamówieniu.

Niechciane e-maile & SPAMMING

Przesyłanie niepożądanych reklam ("SPAMu") jest niedozwolone i może doprowadzić do usunięcia konta i/lub Usług Klienta. Servizza bezwględnie nietoleruje SPAMu pochodzącego z jej serwerów lub spamowania domen działających w jej sieci. Konto i/lub Usługa może zostać usunięta w przypadku stwierdzenia tego typu działań, podejmowanych zarówno ręcznie, jak i automatycznie.

Następujące działania są niedozwolone: SPAM, w tym również masowe wysyłanie reklam komercyjnych, ogłoszeń informacyjnych, propozycji charytatywnych, petycji i podpisów, politycznych lub religijnych (takie wiadomości mogą być przesyłane tylko tym, którzy wyraźnie wyrazili na to zgodę); Modyfikowanie lub usuwanie nagłówków wiadomości e-mail - każda domena wysyłająca spam typu stealth zostanie usunięta bez ostrzeżenia i bez zwrotu kosztów. Wysyłanie licznych kopii tej samej lub zasadniczo podobnej wiadomości z zamiarem zakłócenia serwera lub konta; Spamowanie grup dyskusyjnych: reklamy komercyjne nie są mile widziane w większości grup dyskusyjnych Usenet i na większości list adresowych poczty e-mail. Niewłaściwe wysłanie może spowodować zawieszenie lub usunięcie Usługi; Poczta nie może być wykorzystywana do napastowania lub zastraszania innych. Zabrania się molestowania, czy to za pośrednictwem języka, częstotliwości wiadomości, czy rozmiaru wiadomości. Wysyłanie jednego niepożądanego komunikatu może być uznane za nękanie. Jeśli odbiorca prosi o przerwanie otrzymywania wiadomości e-mail, nie wolno wysyłać tej osobie żadnych dalszych wiadomości.

UWAGA - jeśli Klient korzysta z usług innego dostawcy w celu promowania witryny internetowej utrzymywanej w ramach Servizza ("spamvertising"), wówczas postanowienia tej polityki będą stosowane tak, jakby SPAM był wysyłany za pośrednictwem serwerów Servizza.

Gwarancja dostępności 99.99%

ZAKRES - gwarancja dostępności na poziomie 99,99% obejmuje każdego Klienta, nie mającego w momencie awarii usługi zaległości finansowych wobec Servizza.

UMOWA POZIOMU USŁUG (SLA: SERVICE LEVEL AGREEMENT) - Servizza stara się udostępniać strony internetowe Klientów w zakresie dostępu http z dowolnej lokalizacji na poziomie 99,99% czasu. Czas przestoju sieci ('brak dostępności') definiowany jest jako 100% utraty pakietów z Servizza do dostawców szkieletowych. Przerwa w pracy mierzona jest w ciągu 10 minut od powiadomienia o awarii sieci. Powiadomienie musi zostać przekazane za pomocą systemu zgłoszeń Servizza. W przypadku, gdy sam system zgłoszeń Servizza jest niedostępny, informacja może zostać przekazana za pomocą pozostałych kanałów kontaktowych Servizza.

REKOMPENSATA - W przypadku, gdy zostanie potwierdzony brak dostępu do witryny Klienta, do konta Klienta zostanie doliczona rekompensata w formie środków do wykorzystania na opłaty przyszłe. Maksymalna kwota rekompensaty nie może przekroczyć 50% miesięcznej opłaty za dany miesiąc. Rekompensata zostanie przyznana na następujących warunkach:
- 95% do 99.9% - do konta Klienta zostanie dodane 10% miesięcznej opłaty za daną Usługę,
- 90% do 94.9% - do konta Klienta zostanie dodane 20% miesięcznej opłaty za daną Usługę,
- 89.9% lub niżej - do konta Klienta zostanie dodane 50% miesięcznej opłaty za daną Usługę,

Rekompensata nie jest przekazywana Klientowi w przypadku wystąpienia przerwy w pracy spowodowanej:

- Planowanymi pracami serwisowymi, które firma od czasu do czasu publikuje;
- Awarią sprzętu, urządzeń lub aplikacji, spowodowanej działaniami Klienta;
- Okolicznościami niezależnymi od Servizza, w szczególności i bez ograniczeń takimi, jak: działania wszelkich organów rządowych, wojna, powstanie, sabotaż, embargo, pożar, powódź, strajk lub inne zakłócenia pracy, przerwy w dostawie lub opóźnienie w transporcie, opóźnienia w telekomunikacji lub usługach stron trzecich, w tym propagacji DNS, rejestracji / transferu nazw domen, awarii oprogramowania innych firm lub sprzętu komputerowego lub niemożności uzyskania surowców, materiałów eksploatacyjnych lub urządzeń wykorzystywanych w urządzeniach potrzebnych do udostępnienia witryny Klienta;
- Naruszeniem przez Klienta którychkolwiek z warunków Regulaminu.

Wsparcie techniczne

Servizza zapewnia wsparcie techniczne Klienta, które obejmuje wyłącznie nasz obszar wiedzy specjalistycznej. Taka wiedza obejmuje pomoc, rozwiązywanie problemów i usuwanie błędów interfejsu panelu sterowania cPanel, serwerów w naszej bezpośredniej odpowiedzialności i innych związanych z hostingiem.

Wykluczenie gwarancji

Servizza nie gwarantuje, ani nie oświadcza, że usługi będą nieprzerwane, wolne od błędów lub całkowicie bezpieczna. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Servizza zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym domniemanych gwarancji lub przydatności do sprzedaży, przydatności do konkretnego celu i niezgodności.

Ograniczenie szkody

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej strony za utracone zyski lub jakiekolwiek pośrednie, szczególnie przypadkowe, następcze lub karne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju lub za szkody, które mogłyby zostać uniknięte przy użyciu należytej staranności powstałej w związku z umową, nawet jeśli strona została powiadomiona lub powinna być świadoma możliwości wystąpienia takich szkód.

Niezależnie od wszelkich innych postanowień, maksymalna łączna odpowiedzialność Servizza i wszystkich jej pracowników, agentów lub podmiotów stowarzyszonych, na podstawie dowolnej teorii prawa (w tym naruszenia umowy, czynu niedozwolonego, odpowiedzialności ścisłej i naruszenia) jest płatnością nieprzekraczającą sumę kwot należnych od Klienta za Usługę za okres trzech miesięcy.

Zawieszenie Usług / wypowiedzenie Umowy

Klient zgadza się, że Servizza może zawiesić świadczenie usług na rzecz Klienta bez uprzedzenia i bez odpowiedzialności, jeśli: (i) Servizza w uzasadniony sposób uważa, że Usługi są wykorzystywane z naruszeniem Regulaminu; (ii) Klient nie współpracuje w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie Regulaminu; (iii) Servizza stwierdzi, że zawieszenie Usługi jest konieczne w celu ochrony sieci lub innych klientów, lub (iv) na żądanie organu ścigania lub agencji regulacyjnej.

Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli druga strona stanie się niewypłacalna, dokona cesji na rzecz swoich wierzycieli, ustanowi upadłość lub podobną ochronę, nie może spłacić długów w miarę ich wymagalności.

Jeśli Klient złamie warunki Regulaminu, Servizza przysługuje prawo do anulowania Usług. Jednocześnie Servizza nigdy nie anuluje żadnych usług, nie starając się rozwiązać problemu z Klientem. W skrajnych przypadkach, takich jak Usługa propagująca pornografię dziecięcą, Servizza ma prawo anulować usługi bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku Servizza nie zwraca żadnych środków wpłaconych wcześniej przez Klienta. Na przykład, jeśli konto hostingowe zostanie usunięte za naruszenie praw autorskich w ciągu pierwszego miesiąca świadczonej Usługi, wówczas Servizza nie zwróci opłaty za pierwszy miesiąc. Ma to na celu zapobieganie rejestracji osób korzystających z usług Servizza z zamiarem naruszenia Regulaminu.

Udostępnianie informacji

Klient zgadza się, że Servizza może, bez uprzedzenia Klienta, (i) zgłosić właściwym organom wszelkie zachowania Klienta lub użytkownika końcowego, które Servizza uzna za naruszające obowiązujące prawo, oraz (ii) przekazać wszelkie informacje o Klientach lub ich klientach lub użytkownikach końcowych, w odpowiedzi na wniosek organu ścigania lub regulacyjnego lub w odpowiedzi na oficjalne żądanie w ramach czynności cywilnej, które spełnia jego wymagania.

Kopie bezpieczeństwa

Klient wyraża zgodę na utrzymywanie przez Servizza bieżącej kopii wszystkich treści przechowywanych w zasobach Servizza, nie mając żadnych zobowiązań ze strony Servizza do świadczenia usług związanych z kopią zapasową.

Zmiany sieci i zaplecza

Uaktualnienia i inne zmiany w sieciach wewnętrznych Servizza, w tym, między innymi zmiany w oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym i dostawcy usług, mogą mieć wpływ na wyświetlanie lub obsługę przechowywanych przez Klienta treści i / lub aplikacji. Servizza zastrzega sobie prawo do zmiany sieci z zachowaniem rozsądnego uzasadnienia biznesowego lub technicznego i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi.

Powiadomienia

W ramach zawartej Umowy informacje dla Servizza przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub udostępnionego przez Servizza systemu zgłoszeń do działu obsługi klienta. Informacje dla Klienta są przekazywane drogą elektroniczną osobie wymienionej jako Główny Klient Kontaktu w Zamówieniu. Powiadomienia są uznawane za otrzymane w dniu przesłanym, lub jeśli nie jest to dzień roboczy, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostały dostarczone. Klient w każdej chwili może zmienić kontaktowy adres e-mail.

Siła wyższa

Servizza nie ponosi odpowiedzialności za żadne zobowiązania wynikające z Umowy, jeśli nie wywiązanie się z tego obowiązku wynika z jakiegokolwiek zdarzenia niezależnego od Servizza, w tym między innymi: znacznej awarii części sieci energetycznej, znacznej awarii Internetu, klęski żywiołowej, wojny, zamieszek, powstania, epidemii, strajków lub innych zorganizowanych działań związanych z pracą, działalności terrorystycznej lub innych zdarzeń o wielkości lub rodzaju, w odniesieniu do których w przemyśle nie podejmuje się ogólnych środków ostrożności.

Kwestie i spory prawne

Umowa podlega prawu polskiemu.

Prawa własności plików

Wszystkie pliki przechowywane na serwerach Servizza muszą być własnością prawną Klienta i muszą posiadać ważną licencję i / lub prawa autorskie. Obejmuje to i nie ogranicza się do plików MP3, AVI, MID, MIDI, MPG, MPEG, MOV, EXE, ISO. Gdy zostaną ujawnione jakiekolwiek nielicencjonowane i / lub nielegalne pliki na koncie Klienta, zostaną trwale usunięte.

Anulowanie, zawieszenie, zakończenie Usługi

Servizza zastrzega sobie prawo do anulowania usługi w dowolnym momencie. Wszystkie opłaty wniesione z góry przed anulowaniem zostaną ustalone i zwrócone, z zastrzeżeniem w kolejnym zdaniu. Naruszenie Regulaminu spowoduje, że poniesienie kosztów anulowania Usług pozostanie po stronie Klienta.

Bezpieczeństwo sieci

Klienci nie mogą korzystać z sieci Servizza z zamiarem obejścia uwierzytelniania użytkowników lub bezpieczeństwa dowolnego hosta, sieci lub konta. Obejmuje to między innymi dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla danego użytkownika. Użytkownik nie jest upoważniony do dostępu, kradzieży haseł, sprawdzania bezpieczeństwa innych sieci w poszukiwaniu słabości lub naruszenia jakiejkolwiek innej polityki bezpieczeństwa. Użytkownik nie może próbować ingerować ani odmawiać Usługi innym użytkownikom, hostom lub sieciom. Obejmuje to również zamierzone próby przeładowania lub awarii hosta lub sieci. Servizza będzie w pełni współpracować w zakresie dochodzeń w sprawie naruszeń systemów lub bezpieczeństwa sieci w innych witrynach, w tym współpracować z organami ścigania w celu zbadania podejrzeń o naruszeniu przepisów karnych. Użytkownicy, którzy naruszają system lub bezpieczeństwo sieci mogą ponosić odpowiedzialność karną lub cywilną.

Biznes i handel elektroniczny

Klient sam ponosi odpowiedzialność za opracowanie, obsługę i konserwację swojego sklepu internetowego i produktów oraz wszystkich zawartości i materiałów występujących online lub na produktach, w tym bez ograniczeń:

(a.) dokładność i zgodność treści i materiałów występujących w sklepie lub związanych z produktami Klienta,
(b.) zapewnienie, że treść i materiały pojawiające się w sklepie lub związane z produktami Klienta nie naruszają praw osób trzecich;
(c.) zapewnienie, że treść i materiały pojawiające się w sklepie lub związane z produktami nie są zniesławialne lub w inny sposób nielegalne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ostateczne obliczenia i stosowanie podatku od spedycji i sprzedaży. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za akceptowanie, przetwarzanie i wypełnianie zleceń klienta, a także rozpatrzenie wszelkich zapytań i reklamacji zlecanych przez swoich kontrahentów.

Klient jest także odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich numerów kart kredytowych swoich klientów i związanych z nimi informacji, do których może uzyskać dostęp w wyniku przeprowadzania transakcji handlu elektronicznego za pośrednictwem swojej strony internetowej. Użytkownik zachowuje wszystkie te informacje w tajemnicy i będzie korzystać z tego samego poziomu opieki i bezpieczeństwa, który jest stosowany w zakresie poufnych informacji.

Zawartość statyczna & dynamiczna

Klient wyraźnie:

(i) przyznaje Servizza prawo stosowania pamięci podręcznej w zakresie całej swojej strony internetowej, w tym treści dostarczanych przez osoby trzecie, przechowywanych przez Servizza na mocy niniejszej Umowy i
(ii) zgadza się, że takie buforowanie nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej osób trzecich.

Własność adresów IP

Servizza będzie utrzymywać i kontrolować własność wszystkich adresów IP, które mogą zostać przypisane przez Servizza do Usług Klienta. Servizza zastrzega sobie, według własnego uznania, prawo do zmiany lub usunięcia wszelkich takich numerów IP i adresów.

Rejestracja, transfer i utrzymywanie domen

1. Rejestracja domen dostępnych w ramach oferty Servizza następuje z wykorzystaniem środków teletechnicznych rejestratora domen, jakim w tym przypadku jest Partner Servizza: OpenSRS z siedzibą w Toronto, ON, Canada
2. Zamawiając usługę rejestracji domeny Klient oświadczą, że nazwa, którą wybrał nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Servizza.
3. Klient zamawiając usługę rejestracji domeny udziela Servizza pełnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed rejestrem domen. Zakres reprezentacji obejmuje przetwarzanie danych zmierzające do rejestracji domeny oraz dokonywania wszelkich operacji na domenie zgodnie z dyspozycjami Klienta, jak również przekazanie danych osobowych niezbędnych do wypełnienia umowy pomiędzy Servizza a rejestratorem domen.
4. Klient ma prawo do rezygnacji z utrzymywania domeny z wykorzystaniem środków technicznych Servizza, jednak nie przysługuje mu prawo do zwrotu nadpłaconej kwoty za rejestrację domeny w całości lub w części, nawet jeśli rejestracja nazwy domeny została zawieszona, anulowana lub przeniesiona przed końcem bieżącego okresu rejestracji.
5. Przystąpienie do realizacji usługi rejestracji domeny nastąpi w miarę możliwości niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Servizza płatności, o ile przed odnotowaniem płatności nie nastąpiła rezerwacja lub rejestracja domeny przez osobę trzecią, w stosunku do nazwy domeny nie jest prowadzone wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne oraz pod warunkiem podania przez Klienta kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych, wymaganych przez Servizza.
6. Zamówienie usługi rejestracji domeny nie oznacza gwarancji jej rejestracji przez Servizza oraz jej aktywacji.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że możliwość rezerwacji domeny jest uzależniona od udostępnienia takiej opcji przez rejestratora domen i dostępności takiej usługi w danym momencie. Servizza umożliwi Klientowi rezerwację domeny na warunkach określonych przez rejestratora domen w miarę możliwości, co nie oznacza gwarancji jej rejestracji ani aktywacji.
8. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że niektóre rodzaje domen obostrzone są dodatkowymi warunkami (np. dostępne wyłącznie dla określonych klientów, lokalizacji, organizacji, itp.) i realizacja usługi zakupu może być obwarowana koniecznością spełnienia przez Klienta dodatkowych formalności i/lub w ogóle niemożliwa.
9. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że cena odnowienia niektórych domen po terminie płatności może wynosić kilkukrotność ceny odnowienia zgodnie z cennikiem. W przypadku niedochowania terminu płatności za prolongatę domeny Servizza ma prawo doliczyć dodatkową opłatę za reaktywację domeny.
10. Transfery domen zarejestrowanych za pośrednictwem Servizza są możliwe w dowolnym momencie, pod warunkiem, że w danym momencie Klient nie ma żadnych zaległości finansowych wobec Servizza.

Polityka prywatności

Servizza postępuje zgodnie ze ścisłymi zasadami Polityki prywatności, który to dokument jest nierozłącznym załącznikiem do Regulaminu. Proszę upewnić się, że w pełni rozumiesz to oświadczenie.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie Servizza, z zastrzeżeniami wskazanymi w punktach następujących.
2. Servizza ma prawo do zmiany Regulaminu, jak i do wprowadzenia nowego regulaminu poszczególnych usług w trakcie trwania Umowy z Klientem. Zmiany są możliwe w szczególności w następujących sytuacjach: (i) zmiany obowiązujących przepisów prawa, (ii) zmiany warunków świadczenia usług przez inne podmioty np. rejestr domen, (iii) zmiany spowodowane postępem technicznym lub technologicznym, (iv) zmiany formalno-organizacyjne Servizza, (v) oraz innych warunków, które mogą wpłynąć na realizację Usług.
3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego Regulaminu Servizza poinformuje Klienta umieszczając informację w zakładce aktualności oraz dodatkowo poinformuje Klienta, przesyłając na wskazany przez niego adres e-mail krótką informację oraz odnośnik do strony www, zawierającej nowy Regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany oraz data ich publikacji zostaną oznaczone w treści Regulaminu w sposób niebudzący wątpliwości. Postanowienia zmienionych dokumentów obowiązują od kolejnego okresu rozliczeniowego, o ile nie nastąpi rezygnacja przez Klienta ze świadczonej na jego rzecz Usługi.
4. W przypadku zmian w Regulaminie, Klient ma prawo odstąpić od Umowy. Przedłużenie Usługi równoznaczne jest z akceptacją nowego Regulaminu.
5. W przypadku sporów powstałych między Servizza i Klientem sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej Umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Servizza.
6. Niniejszy Regulamin opublikowano i wchodzi w życie z dniem 8 maja 2018r. o godz. 17:00.

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji Regulaminu (z dn. 30 października 2017r.):

a) Rozszerzono definicję Administratora Danych Osobowych,
b) Dodano definicję: 17. Umowa Powierzenia Danych,
c) Dodano definicję: 18. Organ wiodący.